Az Alapítvány stratégiája

 

1. Az Alapítvány szolgáltatásainak kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások, különös tekintettel a mikrovállalkozásokra

 

A kis- és középvállalkozások fogalmát az Alapítvány az európai uniós jogszabályi terminológia szerint használja, olyan eltéréssel, amit az alapítványi cél megvalósítása megkövetel. Az Alapítvány arra törekszik, hogy kezességvállalása az agrárágazaton belül elsősorban a mikrovállalkozások és a speciális jogi formában működő (őstermelő, családi gazdálkodó), kisebb méretű vállalkozások forráshoz jutását segítse elő. Az Alapítvány a vidéki vállalkozók érdekében lehetőséget biztosít a kkv.-k fejlesztésében közvetlenül közreműködő szervezetek által felvett hitelekhez kapcsolódó kezességvállalásra is.

2. Az agrár- és a vidéki vállalkozások minél szélesebb körének elérése

 

Az agrárágazat sajátosságai és a hitelezés nehézségei miatt a kezességvállalás kulcsszerepet játszik a közvetlen és közvetett banki finanszírozásban. Az agrár- és az agrárterülethez közvetlenül kapcsolódó vidékfejlesztési célú működési kör egyaránt előtérben van az Alapítvány tevékenységében. Az agrárágazat más ágazatoktól eltérő finanszírozási igényekkel bír, ezért az Alapítvány aktív szerepet kell, hogy betöltsön az ágazat finanszírozásában és a finanszírozás feltételeit javító intézkedések kezdeményezésében.

A kezességvállalásnak az agrárvállalkozásokon kívül, a vidéki gazdasági térben tevékenykedő, mezőgazdasághoz nem közvetlenül kötődő vállalkozásokra is ki kell terjednie, a vidéki életminőség javítása és a területi felzárkózás erősítésére érdekében. Az a cél, hogy az alapítványi kezességet bármely, arra jogosult életképes agrár- és vidéki vállalkozás elérje, ismerje a finanszírozási lehetőségeket és hozzájusson – a szükséges kezességi intézményi háttér mellett – a megfelelő banki forrásokhoz.
 

3. A vállalkozások támogatása

 

A vállalkozások forráshoz jutását az Alapítvány kedvező kezességi díjak biztosításával tudja széles körben támogatni. Kedvezményes díjú kezesség nyújtására azonban csak az európai uniós állami támogatási szabályok alkalmazásával összhangban van lehetőség. A kezesség formailag a viszontgarancia és alacsony díj miatt minősül támogatásnak, de a gyakorlatban az alapítványi vagyon, illetve hozadéka terhére történik a támogatás nyújtása.

Az Alapítvány non-profit jelleggel működik. A támogató funkció ellátása megköveteli, hogy az Alapítvány díjfeltételeiben és más üzleti kondícióinak alakításában a támogatások optimalizálására törekedjen, és ne érvényesítsen piaci logikát. Az alapítványi működési forma lehetővé teszi, hogy az Alapítvány saját vagyona terhére – állami viszontgarancia és költségvetési díjtámogatás igénybe vétele nélkül – állami támogatásnak nem minősülő módon nyújtson támogatást. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy az Alapítvány vagyoni helyzete lehetővé tegye a tevékenység tartós folytatását.
 

4. A Hpt.-ben előírt szabályoknak megfelelő működés

 

Az Alapítvány alkalmazza a hitelintézetekre vonatkozó szavatoló tőkére és tőkemegfelelésre, kockázatok és befektetések korlátozására, az eszközök minősítésére, az irányítási rendszerre és kockázatkezelésre, valamint az irányításra és ellenőrzésre vonatkozó Hpt.-ben foglalt rendelkezéseket. A hitelintézetekkel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő feltételek teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani, a szabályozás által előírt tőkekövetelményt teljesíteni kell.

Az Alapítvány a hazai pénzügyi infrastruktúra rendszerébe jól beleilleszkedve, a hitelintézetek által elvárt minőségnek és sztenderdeknek megfelelő tevékenységet folytat. Arra kell törekedni, hogy az Alapítvány szolgáltatási színvonalát a hatékonysági követelmények mellett folyamatosan megőrizze, és a hitelintézeti és vállalkozói igényeknek megfelelően továbbfejlessze.

Az Alapítványnak olyan vagyongazdálkodást kell folytatnia, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott tartós közérdekű célja szerinti tevékenységét el tudja látni. Az alapítványi forma sajátosságaiból eredően az Alapítvány célja nem vagyongyarapítás, hanem az alapítványi cél folyamatos, időkorlát nélküli megvalósítása.
 

5. Partnerség az agrárium és a vidék finanszírozásában érintett szereplőkkel

 

Az agrár és vidéki kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának biztosítását az Alapítvány kezességvállalása közvetett módon, járulékos formában tudja elősegíteni. Természetéből adódóan a kezességvállalás kedvező hatásait kizárólag a pénzügyi intézmények tevékenységéhez kapcsolódóan tudja elérni. A vállalkozások finanszírozásának segítése érdekében az Alapítvány valamennyi érintett intézménnyel együttműködik. Ennek keretében az Alapítvány

-    tevékenységével és a kezességvállalás feltételeinek alakításával az agrár és vidéki vállalkozások fejlesztését célzó kormányzati célkitűzéseket szolgálja,
-    partnerségben együttműködik az alapító bankokkal, a csatlakozott bankokkal, a takarékszövetkezetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal, továbbá a vállalkozásokat támogató egyéb intézményekkel,
-    együttműködésre törekszik a vállalkozásokat képviselő szakmai szervezetekkel, különösen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.
 

 

 

Budapest, 2014. november 7.

Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Kuratóriuma