KEZESSÉG IGÉNYLÉSE 

A készfizető kezességi kérelem igénylésére pénzügyi intézmények jogosultak. A pénzügyi intézmény az erre a célra rendszeresített, cégszerűen aláírt Igénylő Lapon és a PartnerWeb rendszerben történő rögzítéssel terjeszti elő kezesség igényét, a kölcsön folyósítását, a bankgarancia nyilatkozat kiadását, a faktoring szerződés esetén az első számla megelőlegezését, illetve a lízingtárgy birtokbaadását megelőző időpontban.

A kezességi kérelemhez szükséges Igénylő Lap kötelező mellékletei:
•    vállalkozás nyilatkozata
•    Kezességi Általános Szerződési Feltételek – a pénzügyi intézmény és a vállalkozás által aláírva
•    a kezességgel biztosítandó szerződés 1 eredeti példánya, annak elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződésekkel együtt
•    NAV adóigazolás
•    átütemezett, illetve részletfizetéssel érintett adótartozás estén az átütemezésre, illetve részletfizetésre vonatkozó határozat, illetve megállapodás
•    nem piaci kezességi díjú ügyletek esetén „NYILATKOZAT – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal előtti eljáráshoz"
•    amennyiben a kezességgel biztosítandó ügylethez vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik úgy a támogatási határozat vagy támogatási szerződés másolati példánya
•    magas kockázati besorolású ügyletek esetén, továbbá amennyiben a kezességgel biztosítandó összeg eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft-ot, a pénzügyi intézménynek a vállalkozást és az ügyletet részletesen bemutató előterjesztése

Költségvetési díjtámogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok MVH regisztrációval nem rendelkező vállalkozás esetén:

o    MEGHATALMAZÁS  a  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez"
o    a fenti meghatalmazást aláíró képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy aláírási minta másolata – egyéni vállalkozó, őstermelő és családi gazdálkodó vállalkozás kivételével
o    az  MVH  eljárási  törvény  28/A.  § (2) bekezdésének megfelelő, a vállalkozás nevére szóló fizetési számla létezését igazoló két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolat, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a vállalkozás nyilatkozata benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi, cégszerűen aláírt nyilatkozata, amely tartalmazza a vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, valamint a vállalkozás nevére szóló fizetési számlaszámot

 

A nyomtatványok a letölthető dokumentumok között is elérhetőek.

 

Mely vállalkozásoknak igényelhető kezesség?

 

Olyan belföldi, a kkv törvény alapján mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások esetén, amelyek mezőgazdasági tevékenységet folyatnak, vagy tevékenységük végéki térséghez kapcsolódik.

Agrárcélú ügylet: elsődleges mezőgazdasági termelőkön túl az úgynevezett agrobiznisz vállalkozások esetében (pl: élelmiszeripar, élelmiszer-kereskedelem, mezőgazdasági gépgyártás) is igényelhető az alapítvány kezessége.

Vidékfejlesztési célú ügylet: az alapítvány minden olyan tevékenységet vidékfejlesztési tevékenységnek tekint, amely – a vállalkozás székhelye, telephelye alapján, szállítók, vevők, munkavállalók, tulajdonosok révén, vagy egyéb módon – vidéki térséghez kapcsolódik. Vidéki térség: Magyarország egész területe Budapest és a megyei jogú városok kivételével.

Az alapítvány kezességét kérheti például:
• kiskunfélegyházi őstermelő
• szegedi nyomda orosházi megrendelővel
• budapesti autószerelő vállalkozás százhalombattai tulajdonossal

A kezességet igénylő vállalkozásnak nem állhat fenn más kezességvállaló intézménynél, pénzügyi intézménynél, illetve a központi költségvetés felé beváltott kezességből eredő tartozása.

 

Milyen ügyletekhez kérhető a kezesség?

 

Az Alapítvány az alábbi ügyletek mögé adhatja készfizető kezességét:

-    hitel, kölcsön, hitelkeret, többcélú hitelkeret
-    garancia, garanciakeret
-    faktoring
-    pénzügyi lízing

A finanszírozási szerződések futamidejének legalább 91 napnak kell lennie, de nem haladhatja meg a 25 évet.
A szerződésekhez nem kapcsolódhat állami kezesség, vagy más kezességvállaló intézmény biztosítéka.
 

Ügymenet

 

Az ügyfél a pénzügyi intézményhez nyújtja be finanszírozási igényét, a vállalkozás közvetlenül nincs kapcsolatban az Alapítvánnyal.

Az AVHGA a pénzügyi intézményekkel – választásuk szerint- az alapítványi együttműködésre kijelölt központi szervezeti egység közreműködésével vagy közvetlenül a fiókokkal tart fenn munkakapcsolatot.

A kezességi kérelmet a pénzügyi intézmény az internetalapú kezességigénylő rendszeren (PartnerWeb) keresztül tudja az alapítvány felé benyújtani.

Papír alapú ügyintézés:
A PartnerWeben benyújtott Igénylő lapot papíralapon postai úton vagy kézbesítővel szükséges eljuttatni az alapítványhoz. A kezességi levelet és annak mellékleteit, beleértve a számlát is, papíralapon küldi az Alapítvány, de azzal egyidejűleg elektronikusan, a PartnerWeben keresztül is letölthetővé teszi. A kezességi szerződés a kezességi levél papíralapú átvételével jön létre és lép hatályba.

Teljes körű elektronikus ügyintézés:
Jelentős előnye, hogy a bírálattal nem kell megvárni az igénylési dokumentáció papíralapú beérkezését, hanem az az ügylet PartnerWeben történő beküldésekor azonnal elkezdődhet. A kezesség elektronikus aláírással történő igénylése az alapítvánnyal megkötött, erre vonatkozó külön megállapodás megkötését követően lehetséges. A pénzügyi intézmény a kezességet elektronikus úton igényli, az elektronikus aláírással ellátott Igénylő lap és mellékletei másolatának PartnerWeben történő benyújtásával.
A kezességi levelet és mellékleteit az alapítvány kizárólag elektronikus úton kézbesíti az Alapítvány. Ebben az esetben a PartnerWeben az ügylet elbírálása után az ügyletdokumentumok között megjelenik, pdf formátumban letölthetővé válik a kezesi levél és a mellékletei is.
 

Bírálat folyamata

Mennyi a kezesség díja?

 

A kezesség díját az Üzletszabályzat mellékletét képező Hirdetmény tartalmazza. Az Üzletszabályzat az alábbiakban letölthető:

Üzletszabályzat

 

Kezesség, mint állami támogatás

 

Az alapítványi kezesség az uniós jogszabályok alapján állami támogatásnak  minősül a költségvetési viszontgarancia miatt abban az esetben, ha a kezességvállalás az Európai Bizottság által jóváhagyott számítási módszertan szerint kalkulált piaci kezességi díjnál alacsonyabb díjon történik.

Az alapítványi kezesség kategóriái

Jelenleg az Alapítvány az alábbi kezességi kategóriákban nyújt kezességet:

Állami támogatásnak minősülő kezesség:

Az Alapítvány által kedvezményes kezességi díjon nyújtott, állami viszontgaranciával biztosított kezesség. Ebben az esetben alkalmazza az Alapítvány a Hirdetmény szerinti kedvezményes kezességi díjakat.

A támogatás mértékét a piaci kezességi díj és a ténylegesen fizetendő kezességi díj különbözete határozza meg. Az alapítvány minden támogatásnak minősülő kezesség esetén támogatástartalom igazolást bocsát ki a vállalkozás számára, amelyet a pénzügyi intézmény továbbít a vállalkozás részére.

 

COSME viszontgaranciás kezesség: 

A COSME viszontgaranciát az európai unió biztosítja. A COSME program 50%-os mértékű viszontgaranciát biztosít az alapítvány kezességvállalása mögé. Fő előnye, hogy – szemben a magyar költségvetési viszontgaranciával – nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak. Így azok a vállalkozások is kedvező – a piaci és a saját kockázatú díjnál alacsonyabb – díjon kaphatnak kezességet, amelyek támogatási korlátba ütköznek. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a COSME program végső haszonélvezői a kis- és középvállalkozások legyenek, a vállalkozásoktól kérhető fedezetek mértéke szigorúan korlátozott. Elsősorban azon vállalkozások számára kíván így az AVHGA kezességet nyújtani, amelyek de minimis támogatási kerete kimerült vagy közvetlen exportcélú finanszírozáshoz igénylik a kezességet.


Saját kockázatú kezesség:
Agrárcélú hitel- és lízingügylet esetén nyújtott saját kockázatú kezesség, állami viszontgarancia és költségvetési díjtámogatás nem kapcsolódik hozzá.
Az alapítvány ajánlja fel, amennyiben:
•    a kezesség állami támogatásként nem nyújtható (pl. export, nincs szabad de minimis keret, pályázatos támogatás eléri a maximális intenzitást),
•    a hitelösszeg max. 300 millió forint,
•    a vállalkozás alapítványi adósminősítése I-III. osztályú,
•    50 százalékos fedezeti elvárás teljesül,
•    alapítványi kockázati mérlegelés alapján nem jelent túlzott kockázatot,

Piaci kezesség: állami támogatásként nem nyújtható vagy alapítványi támogatásként nem vállalt kezesség.

A kezességi kérelmek bírálata során az alapítvány munkatársai a kérelmet mindig a vállalkozás számra legkedvezőbb támogatási kategóriába sorolják.