KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG

A készfizető kezesség kiegészítő fedezet jelent banki hitelek és más pénzügyi termékek (garancia, lízing és faktoring ügyletek) mögé.

Amennyiben a hitelintézet a hiteligénylés során több fedezetet kér az ügyféltől, vagy a vállalkozás dönt úgy, hogy saját fedezetein túl intézményi kezest is igénybe szeretne venni, lehetőség van az Alapítvány készfizető kezességét is bevonni a fedezetek sorába, ezáltal segítve a vállalkozás hitelhez jutását. A kezesség amellett hogy erősíti a vállalkozás hitelképességét, a pénzügyi intézmények kockázatát csökkenti.

Ha az ügyfél nem törleszti hitelét a pénzintézet felé, és a hitel felmondásra kerül, az Alapítvány kifizeti a banknak az ügyfél fennálló fizetési kötelezettségének maximum 80 százalékát. Mértéke attól függ, mekkora arányban vállalta az Alapítvány a kezességet a hitelszerződés megkötésekor.

Amellett, hogy az Alapítvány törleszt a vállalt arányban a pénzintézet felé, a vállalkozásnak is helyt kell állnia a hitel mögé bevont fedezeteivel.

 

Mely vállalkozások kaphatnak kezességet?

 

Az Alapítvány nevével ellentétben nem kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, hanem vidéki kötődésű mikro-, kis - és középvállalkozásoknak is nyújt kezességet.

Vidékfejlesztésnek minősül, ha a vállalkozás szállítói, vevői, munkavállalói, tulajdonosai révén, vagy egyéb módon vidéki térséghez kapcsolódik. Vidéki térségnek számít Magyarország egész területe, kivéve Budapest és a megyei jogú városok.

Egy budapesti autószerelő vállalkozás százhalombattai tulajdonossal, pécsi fröccsöntő üzem városon kívülről bejáró alkalmazottakkal, szegedi nyomda orosházi megrendelővel, stb. már az Alapítvány szempontjából vidékfejlesztési tevékenységnek számít, így kérhető finanszírozási ügylete mögé kezesség.

 

Milyen ügyletekhez köthető kezesség?

 

Az Alapítvány hitel, kölcsön, garancia, lízing és faktoring ügyletek mögé adhatja készfizető kezességét.

A finanszírozási szerződések futamidejének legalább 91 napnak kell lennie, de nem haladhatja meg a 25 évet.

A szerződésekhez nem kapcsolódhat állami kezesség, vagy más kezességvállaló intézmény biztosítéka.

 

Hogyan zajlik az ügyintézés?

 

1) Igénylés a pénzügyi intézménynél

Ha egy vállalkozó úgy dönt, hogy hitelre, lízingre vagy faktoring finanszírozásra van szüksége, felkeresi a pénzügyi intézményt igényével, ahol a szokásos folyamat során eldöntik, hogy jogosult-e a finanszírozási ügyletre vagy sem. Ha jogosult, a finanszírozó intézmény eldönti, hogy kér-e a felajánlottakon kívül további fedezetet az ügyféltől. Arra is van lehetőség, hogy az ügyfél a kérelem során előre jelezze az ügyintézőnek, hogy szeretné igényelni az Alapítvány készfizető kezességét. Az Alapítvány a teljes tőke- és maximum egyévi kamatösszeg legfeljebb 80 százalékára vállalhat kezességet. Az igénylési folyamat során a vállalkozásnak fel kell hatalmaznia a pénzügyi intézményt arra, hogy adatait a szerződés futamideje alatt az Alapítványnak átadja, valamint felmentést kell adnia a banktitok alól.

2) A dokumentumok továbbítása az Alapítványnak

A továbbiakban az ügyintézést a pénzügyi intézmények látják el. Kitöltik a szükséges igénylőlapot, azt továbbítják elektronikus és postai úton az Alapítványnak.

3) Bírálat

A kezességi igény elbírálásának határideje 3-8 munkanap abban az esetben, ha az ügyintéző pontosan kitöltve és hiánytalanul megküld minden szükséges dokumentumot az Alapítvány felé. Ha ez nem történik meg, hiánypótlásra kerül sor, amelynek során a kötelező, de nem megküldött dokumentumokat a bank bekéri a vállalkozástól, és továbbítja a garanciaszervezetnek.

A bírálat során az Alapítvány is megvizsgálja a vállalkozás adatait, pénzügyi mutatóit stb, és döntést hoz arról, hogy

- a hitelintézet által kért arányban (legfeljebb 80%) vállalja a kezességet vagy
- hitelintézet által kért aránynál kisebb mértékű kezességet ítél meg vagy
- a finanszírozási ügylet kizáró okok miatt vagy a túlzott mértékű kockázat miatt nem biztosítható kezességgel.

4) Kezességi dokumentumok kibocsátása

Ha az Alapítvány pozitívan bírálta el a kezességet, a kapcsolódó dokumentumokat megküldi a pénzügyi intézménynek, aki továbbítja az ügyfélnek azon dokumentumokat, melyeket neki is őrizni kell.

 

A kezesség díja

 

Az Alapítvány készfizető kezességének díjai a hazai hitelezési piacon a legkedvezőbbek.

A vállalkozás által fizetendő díj négyféle lehet:
- állami támogatásként nyújtott kedvezményes díj,

- COSME kezességi díj,
- saját kockázatú díj,
- piaci díj.

Az, hogy egy ügyfél (nem egyedi termék esetében) az alacsonyabb kedvezményes vagy a magasabb piaci díjat fizeti, az annak függvénye, hogy az Unió által előírt támogatási keretbe belefér-e még a kezesség összege.

Az egyes ügylettípusokra (hitel, garancia, lízing, faktoring) nem minden esetben ugyanazon díjak vonatkoznak.

 

Az aktuális díjakat az Alapítvány mindenkor hatályos Üzletszabályzatának mellékleteként megtalálható Hirdetmény tartalmazza. Az Üzletszabályzat az alábbi linken megtekintheti:

Üzletszabályzatzat 

A honlapon található díj és támogatástartalom kalkulátorral lehetőség nyílik egyes egyedi esetekre is tájékoztató díjat számolni.

 

 

A kezesség dokumentumai

 

A kezesség igénylését a finanszírozó pénzügyi intézmény bonyolítja, a vállalkozás nem kerül kapcsolatba az Alapítvánnyal.  A pénzügyi tárgyú szerződések (hitel-, kölcsön-, garancia és faktoringszerződés) létrejöttét követően a pénzügyi intézmény juttatja el a szerződéssel kapcsolatos kezességi igényét az Alapítvány részére. 

A vállalkozás a dokumentumok közül a Vállalkozás nyilatkozata valamint a Kezességi Általános Szerződési Feltételek dokumentumokat látja el aláírásával, a pénzügyi intézmény közreműködésével.

A kezességi kérelem elfogadása és jóváhagyása esetén az Alapítvány Kezességi Levelet bocsát ki, melyet megküld a pénzügyi intézménynek.

A Kezességi Levél tartalmazza a kezességgel biztosított szerződés lényeges adatait, továbbá mellékletét képezi:

  • a szerződés törlesztési ütemezése;
  • a szerződést biztosító fedezetek főbb adatai;
  • a kezességi igény feltételhez kötött elfogadása esetén Feltételközlő Lap;
  • amennyiben a kezesség valamely, az Alapítvány által nyújtható támogatási kategóriába sorolható, Támogatástartalom igazolás
  • kezességvállalásért fizetendő díjat tartalmazó számla

A Kezességi levelet és felsorolt mellékleteit egy kivétellel (támogatástartalom igazolás) a hitelintézet a szerződéshez kapcsolódó iratanyagban tárolja, a vállalkozás részére nem továbbítja.

Támogatástartalom igazolás kiállítására abban az esetben kerül sor, ha az ügylet valamely támogatási kategóriába sorolható, és az Alapítvány általános (azaz kedvezményes díjon) nyújtotta a kezességet. A dokumentumon szerepel az igénybevett kezesség támogatástartalma és jogcíme. A támogatástartalom igazolást a pénzügyi intézmény továbbítja a vállalkozás részére, amelyet az köteles 10 évig megőrizni és a támogatási jogszabályoknak megfelelően további támogatások igénybevételekor információt szolgáltatni erről (három év viszonylatában agrár de minimis, mezőgazdasági csoportmentességi, halászati de minimis és de minimis támogatás esetén).

 

A kezesség, mint támogatás

 

Az alapítványi kezesség az uniós jogszabályok alapján állami támogatásnak  minősül a költségvetési viszontgarancia miatt abban az esetben, amennyiben a kezességvállalás az Európai Bizottság által jóváhagyott számítási módszertan szerint kalkulált piaci kezességi díjnál alacsonyabb díjon történik. Állami támogatásnak minősülő kezességvállalás esetében a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci díj és a ténylegesen fizetendő díj jelenértékének különbözete a támogatástartalomban testesül meg.

A támogatástartalom összege nem tényleges készpénzkifizetésben jelenik meg a vállalkozó számára, hanem azt az előnyt foglalja magában, hogy a vállalkozó az alapítványi kezességgel hozzájutott a hitelhez (garanciához, pénzügyi lízinghez, faktoringhoz) és a kezességvállalásért a piaci kezességi díjnál alacsonyabb díjat fizetett.

Az állami támogatási szabályok szerint az Alapítvány minden támogatásnak minősülő kezesség esetén támogatástartalom igazolást bocsát ki a vállalkozás számára, melyen szerepel az igénybevett kezesség támogatástartalma és jogcíme. Az Alapítvány a Kezességi Levélhez csatolja az adott kezességi ügy támogatástartalmáról szóló igazolást, melyet a pénzügyi intézmény a vállalkozás részére továbbít. Amennyiben a vállalkozó összes támogatása meghaladná a vonatkozó jogszabályban meghatározott felső határt, és/vagy a jogszabályban előírt maximális támogatás intenzitási mértéket, akkor a kezesség általános díjon nem nyújtható, csak piaci díjon.

Az AVHGA alapítványi támogatásként saját kockázatra, az uniós támogatási szabályok egyes korlátozó rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával is tud kedvező díjat biztosítani. Az alapítványi támogatásként nyújtott kedvezményes díj azon mezőgazdasághoz kötődő vállalkozások számára érhető el, amelyek az uniós szabályok alapján nem jogosultak az állami támogatás igénybevételére, de az alapítvány további feltételeinek megfelelnek. Ez számos olyan vállalkozást segít hozzá a finanszírozáshoz, amelyeknek állami szervezet támogatást nem tud nyújtani.